Alfabet podsumowuj?cy rok 2014! Zapraszamy do lektury!

2014-podsumowanie

A – Alfabet – przedstawionym poni?ej krótkim alfabetem pragniemy podsumowa? rok 2014 i podzi?kowa? wam za towarzystwo, zarówno w codziennym ?yciu stajennym, jak i na zawodach uje?d?eniowych.

B – Black Moon – pi?? lat z nami. W po?owie roku przysz?a pora po?egna? si? z „Moo?kiem”. Przygotowany do startów w Ma?ej Rundzie ko?, ze ?wietnym passage’m, trafi? za granic?, gdzie ju? wkrótce powinni?my go zobaczy? podczas startów w Du?ej Rundzie.

2014_04_11 198

C – Cytat roku: Rozmowa Pana Wac?awa Pruchniewicza z Tomkiem podczas Halowego Pucharu Polski w Zbros?awicach:
– WP: – Tomek, mo?e wystartujesz w Pucharze M?odych Koni na jesie? w Strzegomiu?
– TK: – Panie trenerze, do tego czasu Ragtime b?dzie chodzi? ju? Grand Prix! 🙂

D – Dressage24 – gratulacje za dzia?anie w roku 2014 – facebookowy fanpage to pierwsze ?ród?o informacji dla zainteresowanych uje?d?eniem

E – Equishop.com – partnerski sklep, który zapewnia nam dost?p do najlepszego sprz?tu je?dzieckiego.

equishop

F – Filip – syn Izy i Tomka, po przerwie wraca do jazdy konnej. Ostatni wi?kszy sukces jaki osi?gn?? mia? miejsce w 2010 roku [z?oto w kucach do 148cm w Halowym Pucharze Polski (zdj?cie poni?ej), br?z w Mistrzostwach Polski].

20100410_0941

G – Gosia – córka Izy i Tomka, W przeciwie?stwie do brata na zawodach uje?d?eniowych jeszcze nie startowa?a i na start b?dzie chyba trzeba jeszcze poczeka?. Szkoli si? je?d??c na swojej kucyczce Glamour.

2014_06_01 178

H – Halowy Puchar Polski – Tomek jad?cy na Ragtime wywalczy? srebrny medal Seniorów, dobre starty zanotowa?a tak?e Iza na Black Moon’ie dla którego by?y to pierwsze starty na poziomie Ma?ej Rundy. ?wietne zawody, ?wietne emocje.

2014_04_13 089

I – Iza – w roku 2014 na zawodach startowa?a kilkukrotnie, m.in. próbowa?a zagra? do Verden sze?cioletniego El Greco. Tym razem si? nie uda?o. Miejmy nadzieje, ?e w roku 2015 ko? poka?e nam pe?nie swoich mo?liwo?ci w wy?szych konkursach.

2014_06_13 014

J – Jeraldo – nasz kolejny utalentowany m?odzieniec, który znalaz? nowy dom za granic?. Podobnie, jak Black Moon trafi? do ?wietnej rodziny, gdzie miewa si? znakomicie!Zobacz ostatnie video z JERALDO (Johnson x Argentinius, born 2008)

2014_10_30 - 016-16

 

K – KJ Lider Radzionków – dzi?kujemy serdecznie za warunki, które Pa?stwo Cicho? stwarzaj? naszym koniom oraz nam do codziennego treningu. W sporcie niezmiernie wa?ne jest to, by ko? mia? najlepsze warunki, a te bez w?tpienia stajnia w Radzionkowie zapewnia.

L – Liga Kobiet
– u?miech i dobry humor ka?dego dnia sprawiaj?, ?e praca z wami to prawdziwa przyjemno??!

2014_05-ligakobiet

? – ?ukasz – do??czy? do teamu w 2008 roku i od tego czasu z ka?dych zawodów dostarcza raport zdj?ciowy i tekstowy.

lukaszkowalski

M – Medal Mistrzostw Polski
– jad?c we wrze?niu na zawody do Bobrowego Stawu nie zak?adali?my zdobycia medalu, pragn?li?my osi?gn?? jak najlepszy wynik procentowy. Medal by? tylko marzeniem! Przecie? w Mistrzostwach Polski 2014 startowa?o tak wiele wspania?ych i bardziej do?wiadczonych koni. Po pierwszym starcie okaza?o si?, ?e jest nadzieja. Po drugim, ?e jest szansa. Po trzecim natomiast medal sta? si? faktem!

medal

N – Nasze konie – wi?kszo?? to zdolna m?odzie?, która dopiero rozpoczyna swoje sportowe kariery.

O – Olimpiada – najwi?ksze marzenie ka?dego sportowca, tak?e i nasze!

P – Polski Zwi?zek Je?dziecki – dzi?kujemy za okazane wsparcie w drugiej po?owie 2014 roku!

R – Ragtime – ko?, który w roku 2014 zapewni? nam najwi?cej powodów do dumy. Par? trzeba si? sta? na treningach, a nie tylko na arenie konkursowej, a te zarówno Tomek, jak i „Radek” kochaj?. Oboje maj? zbli?one charaktery: s? pracoholikami oraz maj? ?wietn? determinacj? startow?. Jeszcze rok temu ko? mia? za sob? tylko jeden start na zawodach…i to w konkursie juniorskim!

2014_05_04 307
S – Stajnia – nawet ciasna, ale w?asna – nasze (drugie) najwi?ksze marzenie.

T – Tomek – po latach ci??kiej pracy medal Mistrzostw Polski wraca na jego kark. Miejmy nadziej?, ?e rok 2015 b?dzie jeszcze bardziej udany!

2014_10_10 - 251-234-1
U – Uje?d?enie – to ca?e nasze ?ycie, praca, któr? kochamy i wykonujemy z satysfakcj?. Start w zawodach i zwi?zane z nim laury to tylko wisie?ka na torcie. Cieszy nas niezmiernie, ?e dyscyplina tak ruszy?a do przodu, spójrzmy tylko na ilo?? i jako?? koni w HPP i MP w roku 2014.

V – Verden
– w roku 2014 nie uda?o si? zagra? kolejnego konia na Mistrzostwa ?wiata M?odych Koni – mo?e w roku 2015 si? uda zachowuj?c tendencj? „co dwa lata” (w roku 2011 Dirty Lady pod Tomkiem i w roku 2013 Black Moon pod Iz?).

W – WHIS.nl – s?uchawkowy system do prowadzenia treningów. W listopadzie firma WHIS zaprosi?a Tomka do swojej dru?yny (w której ju? s? m.in. Charlotte Dujardin, Adelinde Cornelissen, Helen Langehanenberg, Anky van Grunsven czy Kirstina Sprehe).

X – ?rodek czworoboku, czyli pocz?tek i koniec!

Y – Yearing – z ang. roczniak – nasz ogierek First Shine (Furst Wilhelm x Sir Oldenburg) – jeszcze kilka miesi?cy i zabieramy si? do pracy!

2014_12_10 - 065

Z – Zawody
– w roku 2014 wzi?li?my udzia? w siedemnastu zawodach uje?d?eniowych, w tym a? sze?? to zawody mi?dzynarodowe. W zawodach CDI Tomek i Ragtime wystartowali w Ma?ej Rundzie w Zakrzowie i Radzionkowie (wygrana w Inter I Kur) oraz w du?ej rundzie w: Czosnowie, Budapeszcie, Kaposvar i Salzburgu.

(Visited 50 times, 1 visits today)

Leave Your Reply

18 + fifteen =