Wymarzony debiut Gosi i Glamour PP! 20 - 22 III 2015 - HZO + HZR - Zbros?awice

2015_03_22 - 178

W niedziel? zako?czy?y si? Halowe Zawody Ogólnopolskie i Regionalne w Zbros?awicach. Pierwszy raz w historii na zawodach startowa?o a? czterech cz?onków naszej rodziny! Do startów po blisko trzy letniej przerwie powróci? Filip, a w Zbros?awicach na kucu Glamour PP zadebiutowa?a Gosia!

Starty w Zbros?awicach w du?ej mierze mia?y dla nas aspekt treningowy. Zacznijmy od najwy?szych konkursów.

Tomek na Ragtime‚ie zaprezentowa? si? w konkursie Grand Prix. Para pokaza? si? ?wietnie, ale nas najbardziej cieszy nie wynik, a fakt, ?e ko? po raz pierwszy w swojej historii zademonstrowa? si? na czworoboku bez wpadek wykonuj?c wszystkie elementy w konkursie.

2015_03_22 - 186W konkursach Ma?ej Rundy debiutowa? El Greco, którego dosiada?a Iza. Nasz siedmiolatek zaliczy? dwa starty, a lepszym okaza? si? ten drugi, w programie CC2 w którym to para zdoby?a ponad 63%. El Greco dopiero zaczyna stawia? pierwsze kroki w programach ma?o rundowych, ale wszystko wskazuje na to, ?e nast?pnymi zawodami dla naszego m?odzie?ca b?d? ju? zawody mi?dzynarodowe.

W Ma?ej Rundzie wystartowa?a tak?e Ma?gorzata Bry?a na Don Juan 183. Najlepszy wynik para uzyska?a w niedzielnym kirze (64,2%). Szkoda troch? straty z pierwszego dnia, bo ta uniemo?liwi?a walk? o wy?sz? lokat? w rundzie (ostatecznie miejsce siódme).

Filip, syn Izy i Tomka, po raz ostatni zaprezentowa? si? na czworoboku konkursowym w czerwcu 2012 roku podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Zakrzowie. Po blisko trzech latach wraca do startów. Na rozgrzewk? zaliczy? testowy start w rundzie juniorskiej na pi?cioletnim Diamond Star. Testowi nie podlega? jednak zawodnik, który ostatnimi czasy zrobi? spore post?py, ale ko?. Dla popularnej „Dzidzi” by? to debiut na zawodach i od razu zosta? on wrzucony na g??bok? wod?. Gdyby konkurs sk?ada? si? z samych k?usów ?wietnie prezentuj?cy si? niemiecki ko? uzyska? by noty blisko 70 procentowe. Niestety w gallopach pozwoli? sobie na ró?ne figle i wynik by? nieco ni?szy. Dobrze w tej sytuacji poradzi? sobie Filip, który by? w stanie z g?ow? opanowa? konia. Nie zmienia to faktu, ?e jak i z jednego ch?opaka, tak z drugiego jeste?my bardzo zadowoleni!

W rundzie N Zawodów Regionalnych wystartowa?a Iwona Osiecka na dwóch koniach (standardowo Don Federico oraz Garfield) oraz Micha? Cicho? na koniu Davidoff z którym na co dzie? pracuje Iza. M?odszy syn Pa?stwa Cichoniów wygra? rund?, a zawodnik najbardziej zadowolony by? ze swojego niedzielnego startu w którym uzyska? 65%! Iwona natomiast lepsze starty zanotowa?a na „Fryderyku” uzyskuj?c drugiego i trzeciego dnia wyniki kolejno 61,9% oraz 62,5%.

W rundzie P Zawodów Regionalnych wystartowa?a Ma?gorzata Ka?toch na koniu Iglesias, a w dwóch konkursach tak?e Anna Surowiec. Pierwsze zawodniczka reprezentuj?ca barwy KJ Lider Radzionków ka?dego dnia zawodów robi?a do?? podobne wyniki w okolicach 59-60% i w rundzie uplasowa?a si? w po?owie stawki. Anna Surowiec na koniu Labant na zbros?awickimi czworoboku pokaza?a si? tylko dwukrotnie (sobota i niedziela) z czego do bardziej udanych zaliczy? nale?y niedzielny start (62,5%).

2015_03_20 - 022

Last, but not least, jak to z angielskiego si? ?adnie mówi – nasza wisienka na torcie – Ma?gorzata Kowalska i jej Glamour PP! 🙂 Wymarzony debiut najm?odszej Kowalskiej! Dla Gosi by?y to pierwsze zawody uje?d?eniowe w ?yciu, podobnie zreszt?, jak i dla jej kuca! Para wzi??a udzia? w rundzie Zawodów Towarzyskich kuców. Najlepszy wynik para uzyska?a pierwszego dnia zawodów – fenomenalne 66,7% – takiego scenariuszu chyba nawet rodzice nie przewidywali. Mimo, ?e w kolejnych startach wyniki by?y odrobin? gorzej oceniane to m?oda zawodniczka pokazywa?a tylko, ?e uje?d?enie ma we krwi! A jej kucyk? Godny swojej w?a?cicielki równie? pokaza?, ?e jest stworzony do st?pania po czworoboku. Pi?cioletnia Glamour PP jest w pracy raptem kilka miesi?cy, wi?c ich wspólna przysz?o?? zapowiada si? obiecuj?co! Je?li nie mieli?cie jeszcze okazji zobaczy? przejazdu pary to zapraszamy na nasz kana? VIMEO:

 

Wyniki HZR

Wyniki HZO

(Visited 154 times, 1 visits today)

7 komentarzy

  1. Viagra Sur Ebay

  2. Cephalexin Breastfeeding

  3. cialis for pulmonary hypertension

  4. Need Fedex Acticin Internet Medicine

  5. Buy Zithromax In The Uk

Leave Your Reply